BIP separator Wysoki kontrast Kontakt Mapa strony Strona główna

O projekcie

Informacje o projekcie

Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jeziorzany" współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

 

Beneficjent: Gmina Jeziorzany

 

Wartość projektu: 804 550,00 zł

 

Dofinansowanie: 100 % wydatków kwalifikowalnych


Termin realizacji projektu: 2013 – 2015

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności z terenu Gminy Jeziorzany.

O projekcie szerzej: Rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce jest na dużo niższym poziomie niż średnia europejska. Szczególnie niekorzystnie sytuacja wygląda na obszarach wiejskich oraz wśród osób o najniższych dochodach. W sposób znaczący zawęża to krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych. Jego rozszerzenie – przy uwzględnieniu konieczności prowadzenia szerokiego zakresu szkoleń i działalności promocyjnej – powinno przyczynić się do znaczącego wzrostu popytu na treści i usługi, a tym samym – pozytywnie wpłynąć na rozwój usług cyfrowych w Polsce.

Wsparcie będzie przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz serwisowanie urządzeń, a także przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania przez grupy docelowe.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 95 gospodarstw domowych,

2) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności elektronicznej poprzez realizację szkoleń i wykorzystanie platformy e-learning.

Beneficjent zapewni kompleksową realizację działań polegających na dostarczeniu, serwisowaniu i monitorowaniu sprzętu oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu; przeprowadzeniu szkoleń oraz udzieleniu wsparcia uprawnionym odbiorcom.

Wsparcie zostanie skierowane do beneficjentów ostatecznych (BO):

 1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych;
 3. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 4. gospodarstw zamieszkiwanych przez dzieci i młodzież uczącą się (uczącą się w systemie dziennym do 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej
 5. rodzin zastępczych;
 6. rodzinnych domów dziecka oraz samotnych rodziców;
 7. osób z grupy 50+, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O swaidczeniach rodzinnych ( Dz. U. Z 2013, poz. 1456 z póżn. Zm. ) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem Prezesa ZUS w Monitorze Polskim;
 8. gospodarstw zamieszkiwanych przez dzieci i młodzież uczącą się, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

 

Ze wsparcia skorzystają również jednostki podległe Wnioskodawcy:

 • Zespół Szkół w Przytocznie,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach.

W celu prawidłowego i efektywnego wykorzystania przekazanego sprzętu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń  beneficjentów ostatecznych:

1) w zakresie obsługi komputera i Internetu,

2) w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności, które są wymagane na rynku pracy, m.in. aktywizacji  zawodowej i społecznej dot. aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych i skutecznej edukacji przez Internet, umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji platformę e-learning (wykluczniejeziorzany.eu), która pozwoli na edukację w zakresie poszukiwania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Z beneficjentami ostatecznymi zostaną zawarte umowy, określające obowiązki stron w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla powierzonego sprzętu, zaplanowano również ubezpieczenie zestawów komputerowych.

Rekrutacja uczestników do projektu planowana jest w terminie od ........... 2014 r. do .............. 2014 r. (do godz. 16.00). Kryteria oraz zasady naboru zostaną określone i przedstawione w Regulaminie Projektu, który w najbliższym czasie zostanie upubliczniony.

Zapraszamy do śledzenia informacji oraz działań podejmowanych w celu realizacji Projektu na naszej stronie.

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.